Úvodná stránka » obchodné podmienky » Podmienky ochrany osobných údajov GDPR

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa paragrafu 5 písmena o/ zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je: PhDr. Juliana Bošanská, deejay-servis.sk, ičo 44736134 so sídlom Znievska 3, 85106 Bratislava.

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

PhDr, Juliana Bošanská, deejay-servis.sk

Znievska 3

85106 Bratislava

e-mail: deejay-servis@azet.sk

tel: 0910-6880389

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú údaje v článku 2 týchto podmienok.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskyto/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom sprcovania osobných údajov je

a/ plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. b/ Zákona.

b/ oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu /najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsleterov/ podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. f/ Zákona.

c/ Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu /najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov/ podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a/ Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

a/ vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky /meno, adresa, kontakt/, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

b/ zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle paragrafu 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

a/ po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie si nárokov z týchto zmluvných vzťahov /po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/.

b/ po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov /subdodávatelia prevádzkovateľa/

1. Príjemcovia osobných údajov ako tretia strana sú inštitúcie nevyhnutné pre uskutočnenie úspešného obchodu ako sú slovenská pošta či banka. Iné tretie osoby nemajú prístup.

a/ podieľajúce sa na dodávaní tovaru a služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.

b/ zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

c/ zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny /do kajiny mimo EÚ/ alebo medzinárodnej organizácii. Náš e-shop funguje výhradne na území SR.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v zákone máte

a/ právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa paragrafu 21 Zákona

b/ právo na opravu osobných údajov podľa paragrafu 22 Zákona, popripade obmedzenie spracovania podľa paragrafu 24 Zákona

c/ právo na výmaz osobných údajov podľa paragrafu 23 Zákona

d/ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa paragrafu 27 Zákona

e/ právo na prenositeľnosť údajov podľa paragrafu 26 Zákona

f/ právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku I. týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových uložísk a uložisk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 

 

 

 

 


Obľúbené produkty

D.J.Geriatric-RETRO (oldies) DISCO

D.J.Geriatric-RETRO (oldies) DISCO 70%
360,00 € s DPH 1 200,00 €

Jelly candies Jelly

Jelly candies Jelly 20%
0,96 € s DPH 1,20 €

XIXO 250ml CSD TUTTI FRUITY APPLE

XIXO 250ml CSD TUTTI FRUITY APPLE 36%
0,45 € s DPH 0,70 €

XIXO 250ml LEMON ICE TEA

XIXO 250ml LEMON ICE TEA 36%
0,45 € s DPH 0,70 €

ROSHETTO mliečna oblátka

ROSHETTO mliečna oblátka 40%
0,30 € s DPH 0,50 €

XIXO 250ml CSD TUTTI FRUITY CACTUS

XIXO 250ml CSD TUTTI FRUITY CACTUS 36%
0,45 € s DPH 0,70 €

Kontakt

kultúrne potreby,deejay-servis
Znievska 3, 85106 Bratislava,
0910688389, 0940595863
IČO 44736134
IČ DPH SK1079950872
internetový obchod kultúrne potreby a iné.